2017-11-23

Vinterväghållning i
Lysekils kommun

Förberedelserna inför den stundande vintern pågår just nu för fullt hos LEVA som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator och vägar. Vårt arbete utgår ifrån en prioritering som är fastställd utav Lysekils kommun där genomfartsleder, huvud- och matargator har högsta prioritet och därefter kommer bostadsgator, gång- och cykelvägar, parkeringar med mera.

Det är viktigt att komma ihåg att vinterväghållningen är ett gemensamt ansvar där du som fastighetsägare själv har visst ansvar.

Som fastighetsägare, inom tätort, skall du runt din fastighet:

 • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafik
  Här avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymmepå 1,2 meter ut i vägbanan. Tänk på att om någon halkar på din osandade gångbana så är du ansvarig. Tänk även på att hålla tak och balkonger fria från is och snö.
 • Sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka
 • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is

För er fastighetsägare som bor längs enskilda vägar på landsbygden är det lite annorlunda kriterier:

 • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda i Lysekils kommun
 • Vägen skall vara minst 100 meter.Kortare väg plogas bara om det bor pensionärer längs vägen
 • Snödjupet skall vara minst 10 cm
 • Vägen måste vara framkomlig för traktor eller plog
 • Vägen skall vara röjd för träd och buskar. Fri höjd 4,5 meter
 • Vägen skall vara utmärkt med snökäppar (finns att köpa hos LEVA)
 • Snöröjning kommer inte att ske på vägar där större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket (kan beställas/köpas hos LEVA)
 • Åtgärder mot halka vidtas inte, utan ombesörjs av väghållaren.

För er är det särskilt viktigt att notera de understrukna punkterna ovan, är inte dessa uppfyllda kan ni inte förvänta er att någon snöröjning utförs längs er väg.

 

Mer info finner ni här!