Affärsidé & vision

Affärsidé

LEVA i Lysekil tillhandahåller affärsmässig samhällsnytta i form av VA, el, fjärrvärme, vindkraft samt skötsel av gator och parker.

Dessa nyttigheter bedrivs kostnads - och resurseffektivt samt håller god kvalitet, hög leveranssäkerhet och utmärkt servicegrad

Vision

LEVA för framtid och utveckling mot ett tryggt och hållbart samhälle med kunden i fokus

Med trygg menar vi: att möta kundernas och ägarnas krav på kvalité och hög leveranssäkerhet till en prisvärd nivå. Våra tjänster är grunden till att samhället fungerar och skall vara tillgängliga när våra kunder avser nyttja dom.

Med hållbart menar vi: ett samhälle där både ekonomisk tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö. I allt vi gör, ser vi till den långsiktiga samhällsnyttan så att du, jag och kommande generationer får samma eller bättre möjligheter.

Kärnvärden

Följande kärnvärden har tagits fram gemensamt av all personal och är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör. Med en viss formulering kan vi också bilda ordet LEVA vilket gör det lättare för alla att påminna sig om dess innehåll:

Lita på

Vårt agerande skapar förtroende och tillit hos våra kunder och ägare. Tillsammans strävar vi efter intern trivsel, goda relationer samt en öppen och ärlig relation. Vi gör det vi säger och vi håller det vi lovar.

Engagemang

Alla bidrar till företagets utveckling och vår egen framtid genom att ha en positiv inställning till förändringar, komma med nya idéer och se möjligheter i allt vi gör. Vi har ett starkt fokus på att uppnå våra mål, samtidigt som vi agerar utifrån våra kärnvärden.

Vetskap

Våra kunder ska känna sig trygga med vårt kunnande. Vi tänker, agerar och delar med oss av våra kunskaper samtidigt som vi lär av varandra och utbyter erfarenheter över våra verksamhetsområden. Det är naturligt för oss att alltid göra vårt bästa. Vi jobbar ständigt för att öka medvetenheten och kunskapen kring säkerhet och säkert beteende.

Ansvar

Vi är pålitliga och uppträder alltid med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi har god planering, gör rätt från början, eliminerar risker och håller utlovade tider. Vi uppfyller lagar och krav, prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen. Vi är respektfulla, värdesätter våra relationer och behandlar människor väl. Vår verksamhet och våra affärer måste alltid ha en positiv inverkan på samhället.

Inriktningsmål

Våra kunder och ägare är nöjda med bolaget och vi medverkar till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

Bolaget har en stark ekonomi, där verksamhet bedrivs på affärsmässig grund och präglas av enkelhet och effektivitet.

Samtliga verksamheter skall eftersträva att hålla en låg avgiftsnivå samt en hög leveranssäkerhet. Målet är att priserna på el, VA och fjärrvärme skall sammantaget ligga på en genomsnittsnivå i Sverige.

LEVAs verksamhet skall bedrivas med miljö- och resurseffektivitet så att bolagets miljöprofil ligger i framkant i branschen.

Vår arbetsmiljö och fokus på kompetensutveckling bidrar till att LEVA är en attraktiv arbetsgivare.

 

Miljöpolicy för LEVA i Lysekil

LEVA i Lysekil AB med dotterbolag ansvarar för elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme i Lysekils kommun samt entreprenadverksamhet med huvudsakliga uppdrag inom kommunen och kommunkoncernens bolag. Vi ansvarar också för driften av våra två vindkraftverk och säljer den egenproducerade elen till kunder i vårt närområde.

Tillsammans ska vi minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika uppdrag att driva verksamhet till nytta för medborgarna. Vi ska skapa ett hållbart samhälle där både ekonomisk tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö. I allt vi gör, ser vi till den långsiktiga samhällsnyttan så att du, jag och kommande generationer får samma eller bättre möjligheter.

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att;

  • Företagets personal verkar under eget ansvar för att beakta och tillämpa ett miljömedvetet arbetssätt.
  • Fortlöpande utveckla vår kunskap och vårt engagemang kring miljöarbetet med hjälp av utbildningar och tydlig kommunikation.
  • Verka för att höja kunskapen om vår verksamhet hos barn och ungdomar genom utbildning i skolor och genom att ta emot studiebesök.
  • Se miljöarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete där lagar och krav som berör vår verksamhet uppfylls.
  • Minska användningen av fossila bränslen för transporter och successivt ersätta fordonsflottan med miljöklassade bilar.
  • Minska företagets energiförbrukning via löpande översyn av våra anläggningar och på så sätt hitta mer miljövänliga lösningar.
  • Stimulera en utökning av förnyelsebar energiproduktion.
  • Återvinna och sopsortera så långt det är möjligt, liksom se till att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vid upphandling och avrop ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer för att minska deras miljöpåverkan.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Utifrån vår miljöpolicy och miljökartläggning identifieras årligen, i samband affärs- och verksamhetsplanearbetet, våra miljömål och tillhörande miljöplan.