Strategier

Våra största konkurrensfördelar är närhet, förtroende, service, leveranssäkerhet, kompetens, enkelhet samt ett bra pris och kvalité på våra produkter. Dessa fördelar skall vara våra ledstjärnor och drivkrafter i allt vårt arbete.

En mycket viktig del i vår verksamhet är att aktivt ta tillvara på de synergieffekter som uppstår när man samordnar olika verksamheter. Vi skall aktivt söka bredda vårt kundunderlag genom att utnyttja befintliga kunskaper, kompetenser och resurser som då kan erbjudas till andra behov inom samhället.

På längre sikt skall kontakter tas med omkringliggande kommuner för att öka det operativa samarbetet inom våra verksamheter, vilket skall bidra till att stärka och möjliggöra det lokala kundalternativet. För att skapa en slagkraftig verksamhet i ett långsiktigt perspektiv utgör kompetensutveckling av vår personal en väsentlig grund för att frambringa en mycket stark grundbemanning i bolaget. I syfte att bygga en verksamhet med höga effektivitetsmål kommer grundbemanningen, vid behov, kompletteras genom anlitande av externa partners. Ett viktigt inslag i vår framgångsprocess är att i än större grad nyttja ny teknik, IT och geografisk IT. Vi väljer enkla, säkra och resurssnåla lösningar som kännetecknas av hög användbarhet och ger stor positiv nytta för LEVA och dess kunder, medarbetare och ägare.

För att skapa trygghet för både kunden och oss, så skall vi arbeta med en långsiktig prisfilosofi. Genom positiva synergieffekter skapas förutsättningar för att hålla affärsmässiga och konkurrenskraftiga priser inom våra verksamheter.

Vi utvärdera årligen verksamheten utifrån strategisk inriktning och uppsatta mål genom att genomföra en SWOT analys, vilken också ligger till grund för fokusområden och aktiviteter i våra verksamhetsplaner.