Anslutning av VA-tjänster

Blanketten ansökan om anslutningöppnas i nytt fönster skall fyllas i. Tänk på att det är olika blanketter beroende på om det är en verksamhet eller om du är privatperson. Lämna samtidigt in eventuella önskemål om förbindelspunktens läge. Normal handläggningstid är cirka 4 veckor.

Vid frågor kontakta:  Peter Swärd 
Telefon:                    0523-66 78 81
E-post:                      peter.sward@levailysekil.se

Steg för steg

Anslutning av avlopp och/eller dricksvatten
(Avlopp = Spillvatten och dagvatten)

 1. Efter att ni ansökt om anslutning får ni hemskickat en karta som visar prelimnär förbindelsepunkt för avlopp och/eller dricksvatten samt en offert/beställning som skall skickas tillbaka underskriven till LEVA. I förbindelspunkten sitter oftast spolbrunnar för spillvatten och dagvatten och en ventil för vatten.
 2. Ni anlitar själv någon som gräver från huset och fram till förbindelsepunkten.
 3. När era ledningar har kopplats ihop med LEVAs ledningar vid förbindelsepunkten ska ni meddela LEVA detta. En kontroll av inkoppling skall ske. Schaktgropen ska vara öppen till dess att LEVA kontrollerat inkopplingen.
  Tänk på att meddela LEVA minst två arbetsdagar innan ni vill ha besiktning.
 4. Innan LEVA släpper på dricksvattnet (om ni begärt vatten), skall ni installera en så kallad mätarkonsol på inkommande vattenledning. Installationen utförs av privat rörinstallatör och bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall sedan beställa montering av passbit/vattenmätare av LEVA. Därefter monterar LEVA passbit/vattenmätaren och öppnar servisventilen på ledningen. LEVA sänder även ut den gällande VA-uppgiften.
  OBS! Det är bara LEVAs personal som får öppna eller stänga vattenservisen.
  Tänk på att kontakta LEVA minst två arbetsdagar innan ni vill ha insättning.

Inkoppling sker alltså i tre steg

 • LEVA kontrollerar inkoppling
 • LEVA monterar vattenmätaren/passbiten
 • LEVA öppnar servisventilen och startar abonnemanget

Övrig information

 • När ni ska ansluta fastighetens ledningar till LEVAs ledningar är det viktigt att dessa inte skadas. Särskilt om det är berg vid förbindelsepunkten är risken stor att ni kan skada kommunens ledningar, brunnar och ventil vid sprängningsarbeten. Om förbindelsepunkten ansluter mot en väg, så ansvarar ni som fastighetsägare för eventuella skador på vägen när ni gräver.
 • Privata ledningar på tomtmark (från byggnad och fram till förbindelsepunkten) anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Alla ledningar ska vara täta och inget dagvatten får vara påkopplat.
 • När inkoppling till förbindelsepunkten skett så ansvarar fastighetsägaren att vatten från enskild brunn inte kommer i kontakt med dricksvattenledningar som är kopplade till huvudmannens nät.
 • Vatten från enskilda brunnar får inte tillföras spillvattenledning som är kopplad till huvudmannens nät utan mätning eller kostnadsreglering enligt gällande taxa.
 • LEVA ställer inga krav på att ni ska ansluta er till allmänt VA, utan levererar er en förbindelsepunkt för VA. Mer info om krav och tillsyn på avlopp finns i bifogad information från Miljökontoret.
 • Läs gärna mer om anordningar för uppsättning av vattenmätare och sammankoppling med installationen i övrigt i LEVAs folder Råd & AnvisningarPDF.