Utredningsarbete Skalhamn

2018-04-25

Aktuella åtgärder

Kontroll av dagvatten

Vi kommer under ett par veckor figurera i området samt på era tomter. Det vi kommer att kontrollera är takavvattning samt vatten från hårdgjorda ytor så som t.ex asfalt. Vi kommer hälla rödfärgat vatten i stuprören för att kontrollera hur dessa är kopplade till systemet i gatan.

I nästa steg kommer vi kontrollera dränering mm, detta kan endast utföras vid hög grundvattennivå dvs. vid kraftig nederbörd. Detta kommer ske fortlöpande under året.

Kontaktperson för kontrollprojektet:

Magnus Bylin
0523-66 78 35
magnus.bylin@levailysekil.se

 

2018-04-16

Tidplan för fortsatta åtgärder:

April-maj:
Flödesmätning i pumpstation, inventering av vilka hårdgjorda ytor som är kopplade till avloppsledningsnätet. Inmätning av källargolv.

April-juni:
Analys med en beräkningsmodell av avloppsnätets funktion i förhållande till Svenskt Vattens riktlinjer. Analys med en beräkningsmodell av bäckens avledningskapacitet.

Augusti-september:
Åtgärdsförslag och simulering av åtgärder

Höst-vinter 2018-2019:
Utredning av de juridiska förutsättningarna för genomförande av översvämningsförebyggande åtgärder. Projektering.

Våren 2019:
Genomförande av åtgärder. Mindre punktinsatser kan ha genomförts innan dess, beroende på vad kommande utredningar visar. 

Statusuppdatering 2018-04-06:

Under sommaren, hösten och vintern har fokus varit att samla in och sammanställa erforderlig information. Följande har utförts hittills:

  • En karta har tagits fram över vattnets vägar på markytan, de avrinningsvägar och tillfälliga vattendrag som uppstår i samband med kraftig nederbörd. Potenitella problemområden, där vatten kan bli stående, har identifierats. Även platsbesök har gjorts i samband med regn samt har man tagit in fastighetsägarnas och LEVA:s beskrivningar.
  • Avloppsledningsnätet har filmats och mätts in. Detta för att lokalisera felkopplingar, bräddar, skador och inläckage som kan ha bidragit till översvämningarna. Inmätningarna utgör underlag för kontrollberäkningar av avloppsnätet i förhållande till Svenskt Vattens riktlinjer.
  • Sektioner och kulverteringar i Skalhamnsbäcken har mätts in.
  • Har varit aktiva i arbetet med detaljplanen för Norra Skalhamn. LEVA har säkerställt att avrinningen från planområdet till Skalhamn inte blir större än idag efter exploatering, även vid kraftig nederbörd i den storlek som inträffade i juni 2017. Volymen vatten som fördröjs i planområdet har utökats jämfört med ursprungligt förslag och Svenskt Vattens riktlinjer.
  • Fastighetsägarnas beskrivningar har samlats in över hur översvämningen bedömts ha skett på respektive fastighet. Samtliga handlingar har lästs och utgör ett viktigt underlag i åtgärdsarbetet.

Arbetet fortsätter nu med flödesmätning i pumpstationerna, kontrollberäkningar av avloppsnätet, och kapacitetsberäkningar av Skalhamnsbäcken. Översvämningsförebyggande åtgärder kommer att simuleras. En inventering av hur avledningen från stuprör och brunnar på fastigheterna är planerad under våren. Källargolv kommer att mätas in för de fastigheter där vatten trängt in via avloppsnätet.

Det är viktigt att underlagsmaterialet är av tillräcklig omfattning och bra kvalitet. Orsakerna till översvämningarna är flera, och samspelar med varandra. Alla tidigare och kommande utredningar måste nu sammanfogas för att uppnå bästa resultat så att hela avloppsanläggningen uppfyller de dimensionerings- och säkerhetskrav som ställts upp, innan fysiska åtgärder genomförs på ledningsnätet.