Spjösvik

Angående kommunalt vatten och avlopp till Spjösvik.

På Kommunstyrelsens begäran, Ref. DNR LKS 2017-607, föreslås att kommunfullmäktige ska ta beslut om att området Spjösvik införlivas i verksamhetsområde för VA.

2017-10-19 Kommunfullmäktiges beslut!

Kommunfullmäktige beslutar att Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ger Leva i Lysekil AB i uppdrag att genomföra utbyggnaden.

Protokoll från Kommunfullmäktige 2017-10-19PDF

Med anledning av detta har LEVA påbörjat ett förstudie för
hur anläggningen skulle kunna utformas på bästa sätt.

Generell process mellan LEVA och kommunen vid handläggning av planärenden:

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige de fastigheter som bör införlivas i verksamhetsområde för allmänt VA. Vid eventuellt beslut av kommunfullmäktige om införlivande i
verksamhetsområde för VA åläggs LEVA att ansvara för utbyggnad. Eventuella frågor angående ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata.