Spjösvik

Angående kommunalt vatten och avlopp till Spjösvik

2019-05-07 Projektering

Projektering av projektet fortsätter. Byggstarten är försenad och beräknas starta februari/mars 2020. Detta innebär att slutbesiktningen blir framflyttad motsvarande tid.

2018-11-29 Trädfällning

I samband med pågående projekteringsarbete ämnar LEVA i Lysekil AB att genomföra trädfällning och röjningsarbete inom kommunalt ägd mark i västra delen av Spjösvikområdet.

Avsikten med arbetet är att kunna genomföra erforderliga mätningsarbeten inför den planerade gatu- och VA-utbyggnaden.

Arbetet planeras ske under första delen av december 2018.

2018-10-25 Informationsmöte

InformationsbroschyrPDF

På Kommunstyrelsens begäran, Ref. DNR LKS 2017-607, föreslås att kommunfullmäktige ska ta beslut om att området Spjösvik införlivas i verksamhetsområde för VA.


2017-10-19 Kommunfullmäktiges beslut!

Kommunfullmäktige beslutar att Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ger Leva i Lysekil AB i uppdrag att genomföra utbyggnaden.

Protokoll från Kommunfullmäktige 2017-10-19PDF

Med anledning av detta har LEVA påbörjat ett förstudie för
hur anläggningen skulle kunna utformas på bästa sätt.

Generell process mellan LEVA och kommunen vid handläggning av planärenden:

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige de fastigheter som bör införlivas i verksamhetsområde för allmänt VA. Vid eventuellt beslut av kommunfullmäktige om införlivande i
verksamhetsområde för VA åläggs LEVA att ansvara för utbyggnad. Eventuella frågor angående ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata.