Planområden

Spjösvik

Angående kommunalt vatten och avlopp till Spjösvik.

På Kommunstyrelsens begäran, Ref. DNR LKS 2017-607, föreslås att kommunfullmäktige ska ta beslut om att området Spjösvik införlivas i verksamhetsområde för VA.

Med anledning av detta har LEVA påbörjat ett förstudie för
hur anläggningen skulle kunna utformas på bästa sätt.

Generell process mellan LEVA och kommunen vid handläggning av planärenden:

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige de fastigheter som bör införlivas i verksamhetsområde för allmänt VA. Vid eventuellt beslut av kommunfullmäktige om införlivande i
verksamhetsområde för VA åläggs LEVA att ansvara för utbyggnad. Eventuella frågor angående ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata.