Strömavbrott

Vi jobbar väldigt hårt för att elen alltid ska nå fram till våra kunder. Om ett strömavbrott ändå skulle inträffa kan man ha rätt till avbrottsersättning.

Normalt har man rätt till ersättning om man drabbas av ett strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Avbrottsperioden börjar räknas då vi fått vetskap om avbrottet.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck.

Ersättning utgår inte då felet varit i kunds egen anläggning eller om felet beror på kunds egen försummelse. Någon ersättning utgår heller inte om anledningen till avbrottet beror av fel i stamnätet som tillhör Svenska Kraftnät.

Det bör också påpekas att ersättning till kund jämkas i relation till hur lång tid "arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker" (Ellagen, 10 kap 13§).

Din ersättning betalas vanligtvis som avdrag på kommande fakturor. Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt. Om du ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta oss.

Ersättningsnivåer

Avbrottsperiod                 Del av beräknad               Minibelopp

(i timmar och dygn)         årlig nätkostnad (%)       (kr*)

>12 - ≤24 (>0,5 dygn)    12,5                                    1 000

>24 - ≤48 (>1 dygn)       37,5                                    2 000

>48 - ≤72 (>2 dygn)       62,5                                    3 000

>72 - ≤96 (>3 dygn)       87,5                                    4 000

*) Maximal ersättning är dock alltid högst 300% av kundens beräknade årliga nätkostnad.