När du ska gräva

Innan du börjar med grävning, pålning och borrning mm, glöm inte att beställa ledningsutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd ledning kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning! Se även vad som gäller för respektive verksamhet nedan.

Vi anvisar gratis LEVAs elkablar, fjärrvärmerör och VA-ledningar. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning när du vill ha den måste beställningen vara oss tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din beställning om utsättning)

Anmälan om skador/vattenläcka mm skall ske omgående på telefon 0523-66 78 22

Fjärrvärme:

Allmänt:

Fjärrvärmen består av ett alternativt två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas ett överhettat vatten med max 120 grader och under högt tryck. Fjärrvärmeledningarna är oftast markerade med ett lila markeringsband/nät över ledningarna.

Vattnet i fjärrvärmeledningen är färgsatt med Pyranin, som ger ett grönt vatten. Pyranin är ofarligt.

Risker:

På grund av den höga temperaturen och trycket som finns i ledningarna kan skadade ledningar innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för schaktspersonal och andra.

Förläggningsdjup:

Fjärrvärmeledningar ligger på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser avseende djupet. Därför måste du alltid vara försiktig när du gräver i närheten av ledningarna.

Maskinschakt:

Maskinschakt får inte ske närmare ytterkant ledning än 1,0 meter. Om ledningen frilagts genom handschakt får maskinschakt ske intill 0,5 meter från ledningarna.

Friläggning:

Vid all friläggning av fjärrvärmeledningar samt vid återfyllnad av schakt för frilagda ledningar, kontakta LEVA 0523-66 78 00, dagtid. Friläggningen ska alltid ske genom handschakt innan maskinarbete påbörjas. All schakt 0,5 meter från frilagda ledningar skall ske för hand och med stor försiktighet

Parallellschakt:

När parallellschakt grävs längs fjärrvärmeledningar mer än 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar, kontakta därför alltid LEVA vid parallellschaktning på telefon 0523-66 78 00, dagtid.