Snöröjning och halkbekämpning

LEVA i Lysekil har till uppgift att samordna vinterväghållningen i Lysekils kommun och vi har som målsättning att så många som möjligt skall få hjälp så snabbt som möjligt. Givetvis är det dock svårt att få bort all snö på en gång, detta gäller i synnerhet så länge snön faller.

En berättigad och viktig fråga är vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning i vår kommun.

LEVA ansvarar för:

Snöröjning och halkbekämpning i tätorterna enligt följande prioritering:

 • Högsta prioritet:
  • Genomfartsled i Lysekil (busslinga)
  • väg till Lysekils ålderdomshem

 • Därefter prioriteras i nämnd ordning:
  • gator i anslutning till industriområde
  • gång- och cykelbanor till skolor
  • centrum med affärsgator
  • övriga genomfartsgator
  • bostadsgator

 • Sandning och saltning utförs i begränsad omfattning och koncentreras till backar, vägskäl och kurvor
 • Snöröjning påbörjas när snödjupet på gator är minst 5-10 cm beroende på snökvalitet
 • Snöröjning påbörjas när snödjupet på gång- och cykelbanor är minst 4 cm

Fastighetsägare ansvarar för:

Snöröjning och halkbekämpning inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten enligt nedan:

 • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken
 • Sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka
 • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is
 • Klippa växtlighet som hänger över gatumark, så att fordon kommer fram
 • Upptagning av sand/stenflis som använts för att motverka halka

Fastighetsägare ansvarar för gaturenhållning (snöröjning/halkbekämpning) upp till 10 meter utanför fastigheten, detta gäller även om plantering eller annan anläggning finns mellan fastigheten och gångbaneutrymmet. Med gångbaneutrymme menas gångbana eller, där gångbana inte finns, ett utrymme på 1,2 meter ut i vägbanan. Tänk på att om någon halkar och slår sig på din osandade gångbana så är du ansvarig, detta kan i olyckliga fall bli väldigt kostsamt. Tänk även på att hålla tak och balkonger fria från is och snö.

Observera också att snö inte får läggas ut i gatan. Snö och is som läggs på allmän plats måste genast forslas bort.

Ovanstående framgår av Lysekils kommuns föreskrifter om gångbanerenhållning, se länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du vet väl om att du som privat fastighetsägare kan hämta enstaka hinkar med salt och flis för halkbekämpning, utan kostnad. Ta med egen hink och hämta hos LEVA i Långevik eller i Gåseberg (i "binge" utanför grinden till paddocken).


Landsbygd - Enskilda vägar

LEVA sköter via entreprenörer snöröjning av enskilda vägar på landsbygden på uppdrag av Lysekils kommun.

Vi snöröjer när följande kriterier är uppfyllda:

 • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda i Lysekils kommun
 • Vägen skall vara minst 100 meter. Kortare väg plogas bara om det bor pensionärer längs vägen.
 • Snödjupet skall vara minst 10 cm.
 • Vägen måste vara framkomlig för traktor eller plog.
 • Vägen skall vara röjd för träd och buskar. Fri höjd 4,5 meter.
 • Vägen skall vara utmärkt med snökäppar (finns att köpa hos LEVA).
 • Snöröjning kommer inte att ske på vägar där större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket (kan beställas hos LEVA).
 • Åtgärder mot halka vidtas inte, utan ombesörjs av väghållaren.