Konsekvenser av det rådande väderläget

Just nu så lider vi, liksom många andra kommuner, sedan en lång tid tillbaka av de extrema väderförhållanden som råder i området. Vi har torka och värme och det gör också att risken för plötsliga och oförutsedda skyfall ökar.

”Vi måste spara på dricksvatten”

Vi har infört bevattningsförbud för att säkerställa leverans av dricksvatten till kommunens invånare. Läs mer här:

http://www.levailysekil.se/nyheter/2018-07-24-fortsatt-bevattningsforbud.html

”Det luktar illa”

Vi har ingen eller mycket liten nederbörd och belastningen på reningsverket på Skaftö är ca 7 gånger högre än under vinterhalvåret. Det som påverkar läget ytterligare är att vi även får in mindre vatten från hushållen i reningsprocessen, eftersom vi har infört bevattningsförbud. Detta är väldigt positivt ur dricksvattensynpunkt men har en baksida när det gäller rötningsprocessen. Sammansättningen och konsistensen på avloppsslammet påverkas. Mängden fekalier är samma, men vatteninnehållet är betydligt mindre. Detta gör att rötningsprocessen blir kraftig och startar
redan i ledningssystemet. De besvärande luktproblemen kring våra verk och pumpstationer ökar. Det är tyvärr inget vi kan påverka just nu. Lukten är ofarlig och kan liknas med ruttna ägg.

I år kan man säga att vi inte bara har en rötmånad, utan en väldigt kraftig rötsommar!

Nederbörd och lägre temperaturer skulle bidra till en lugnare rötningsprocess och därmed mindre lukt.

”Det svämmar över”

Värmen gör att risken för plötsliga och oförutsedda skyfall ökar. Vid kraftiga regn ökar också risken för att dagvattensystemen blir överfulla och källare översvämmas. Regnvatten kan också ta andra vägar än det gör normalt och tillfälliga bäckar kan bildas på gator och tomter.

Förvara därför inte känsliga och viktiga saker i källaren, flytta saker från källargolven och se till att ytvatten från vägar och andra tomter inte rinner in i huset.

Om du fått en källaröversvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och fotografera skadorna för skadeanmälan. Anmäl också källaröversvämningen till LEVA. Ditt eget försäkringsbolag hjälper dig med skaderegleringen och även saneringsåtgärder i det akuta skedet.