Röjning ledningsgator

För att trygga säkerheten på våra distributionsledningar för hög och lågspänning kommer underhållsröjning av ledningsgator att utföras under våren 2021 med början vecka 10.

Arbetet är nödvändigt för att minska risken för strömavbrott samt för att undvika risker för personskador genom nedfallna ledningar eller strömförande träd och grenar.

All högväxande vegetation i ledningsgatan kommer att avverkas, även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan avverkas.

I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om drift- och personsäkerheten kan ifrågasättas kommer även de att beskäras. Ris, grenar och fällda träd tillhör markägaren och borttages ej av LEVA i Lysekil.

Mark och fastighetsägare med speciella synpunkter och önskemål i samband med detta bör snarast kontakta vår entreprenör Vattenfall Service Jaanice Åberg på tel. 073-092 68 79 alt jaanice.aberg@vattenfall.com eller Richard Tengström på tel. 072-242 09 14 alt richard.tengstrom@vattenfall.com

De fastighetsägare som berörs av vårt ombyggnadsprojekt i och runt Holma kan bortse från detta meddelande.