Gullmarsbaden

Kommunalt VA - Gullmarsbaden

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det bli kommunalt vatten och avlopp i Gullmarsbaden.

Vad kommer hända?

Ett ledningsnät av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar kommer anläggas inom Gullmarsbaden. Spillvatten kommer sedan pumpas vidare till det kommunala reningsverket i Lysekil. I motsatt riktning kommer dricksvatten från vattenverket. Dagvattenledningar kommer också anläggas inom området.

Med kommunalt verksamhetsområde menas ett geografiskt område där VA-huvudmannen är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Grönt område i kartan markerar beslutat verksamhetsområde. 

Aktuell information

2020-10-28

Projektering pågår enligt plan. LEVA behöver utföra kompletterande geotekniska utredningar kring den tänkta pumpstationen vid stranden.

Under vecka 45 och 46 kommer provborrningar utföras och maskiner för detta kommer finnas nere vid stranden.

2020-06-29

Projektering av den kommande VA-utbyggnaden i Gullmarsbaden pågår för fullt. Rådande markförhållanden medför risk för ras på vissa områden i Gullmarsbaden, därför kommer projektet delas i två etapper.

På kartan är fastigheter som ingår i etapp 1 markerade innan­för den röda markeringen och fastigheter som ingår i etapp2 inom den blå markeringen.

Etapp 1 är planerad att inledas under våren-sommaren 2021. Etapp 2 är på grund av tidigare nämnda problem med markförhållanden inte tidsatt ännu.

Tidplan

Tidplanen är preliminär, det finns många saker som kan påverka tidplanen, till exempel ledningsrätter, geoteknik, marktillstånd och så vidare.

2020

Projektering av VA-ledningar kommer inledas. Kallelse till informationsmöte kommer skickas till berörda fastighetsägare under året.

2021

Under åretplanerar vi påbörja arbeten med att gräva ner kommunalt VA. Arbetet kommer färdigställas under 2021.

 

Aktuellt

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att enkelt få reda på uppdateringar?

Anmäl dig till VA@levailysekil.se och skriv nyhetsbrev Gullmarsbaden i ämnesraden så skickar vi ett mail när vi har ny information.

Johanna Bagge
Kundnära tjänster VA
0523-66 78 17
johanna.bagge@levailysekil.se