VA Sanering Norra Grundsund

Det kommunala VA-nätet i Norra Grundsund kommer bytas ut mot nya ledningar. I sammanband med att de befintliga ledningarna byts ut kommer även en dagvattenledning anläggas.

Varför saneras ledningarna?

I dagsläget finns ingen dagvattenledning i Norra Grundsund och då LEVA jobbar aktivt med att minska mängden dagvatten till reningsverk så behöver en anläggas.

Spillvattenledningen genom Norra Grundsund är en överföringsledning vidare mot Lysekil och vi satsar därför på att bygga om sträckan genom Norra Grundsund till en tryckspillvattenledning.

Vad kommer hända?

Det befintliga ledningsnätet med en kombinerad avloppsledning och en vattenledning kommer grävas upp och ny vattenledning, dagvattenledning och spillvattenledning kommer anläggas.

I samband med att en dagvattenledning anläggs kommer varje fastighet att få en dagvattenanslutning, det vill säga ytterligare ett rör mot dagens två. Då fastigheten fått en dagvattenanslutning är det inte längre tillåtet att tillföra dagvatten till spillvattenledningen utan dagvatten och spillvatten måste separeras på fastigheten.

Vad gör LEVA åt dagens luktproblem i Norra Grundsund?

LEVA är medveten om att vissa sträckor och fastigheter i Norra Grundsund idag upplever luktproblematik. I samband med omläggningen kommer dagens självfallsledning att ersättas med en tryckledning. En tryckledning är ett slutet system till skillnad mot en självfallsledning och detta skall ha positiv påverkan på luktproblemen.

Aktuellt

2020-11-10

Arbetena fortskrider enligt plan.
Björneviksvägen kommer under perioden 2020-11-25 till 2020-12-23 vara avstängd för trafik från måndagar-fredagar 07:00-17:00. Efter arbetsdagens slut kommer schakten läggas igen och körplåtar läggas och vägen öppnas för fordonstrafik. Gående kommer att kunna passera under arbetets gång. Information har sänts ut av entreprenören Markbygg till de berörda.

2020-10-15

Entreprenaden har nu pågått i cirka 2 månader och vi har arbetet oss in österifrån längsmed den röda sträckan och beräknas komma fram till den asfalterade vändplanen inom ett par veckor.

Tidplanen enligt nedan följs.

 

2020-08-21

Entreprenaden har nu påbörjats på plats med anslutning av det provisoriska vattnet. Fastighetsägare har kontaktas av entreprenören Markbygg angående denna inkoppling.

Arbetet med det provisoriska pågår under vecka 34-35 och schaktningsarbetena beräknas påbörjas v. 36. Mer info kommer inom kort.

Generell tidplan

Vecka 34:
Etablering och Provisoriskt Vatten.

Vecka 35-45:
VA-Sanering Röd sträcka.

Vecka 42-50:
VA-Sanering Grön Sträcka.

Vecka 51:
Drifttagning nytt VA-system.

OBS. Tiderna kan komma att förändras.

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att enkelt få reda på uppdateringar?

Anmäl dig till VA@levailysekil.se och skriv nyhetsbrev Norra Grundsund i ämnesraden så skickar vi ett mail när vi har ny information.

2020-06-23

Upphandlingen är nu färdig och Markbygg är utsedd entreprenör för VA-saneringen i Norra Grundsund. Markbygg kommer etablera personalbodar och material vid infarten till Norra Grundsund.

Tidplanen för projektet ser ut enligt följande

v.27–28 kommer Markbygg etablera personalbodarna.

v.32 kommer saneringsarbetet inledas.

Arbetet beräknas färdigställas under slutet av 2020.

Framkomligheten till era fastigheter med bil kommer periodvis att påverkas, det kommer alltid att vara möjligt att promenera till er fastighet. Vatten och avlopp kommer fungera som vanligt förutom under korta perioder vid till exempel omkopplingar.

Markbygg kommer informera fortlöpande under projektet kring frågor om tillfälligt vatten, tillgänglighet, omkopplingar och så vidare. Information kommer även att anslås vid deras personalbodar vid infarten till Norra Grundsund.

 

2020-05-06

Upphandlingen har av olika anledningar blivit utdragen men en entreprenör skall vara utsedd under maj månad. Arbetena i Norra Grundsund skall vara färdigställda innan årsskiftet 2020/2021. Mer info kommer inom kort.

2019-11-07

Informationsmötet är inställt på grund av för få anmälda.

2019-10-20

Info om förbesiktningar skickades till berörda fastighetsägare.

I samband med utbyggnaden av kommunala VA-ledningar i Spjösvik kommer fastigheter i ledningarnas närområde att besiktas.

LEVA i Lysekil AB har anlitat Metron, en oberoende besiktningsfirma, för att utföra uppdraget.

Arbetet kommer att utföras under november och december 2019. Metron kommer inom kort kontakta fastighetsägare för bokning av besiktningstid

2019-10-15

Inbjudan till informationsmöte samt information om saneringar skickades till alla fastighetsägare.