Kommunalt VA – Spjösvik del 2

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det bli kommunalt vatten och avlopp i Spjösvik. Fastigheter inom det beslutade området kommer bli berörda.

Vad kommer hända?

Ett ledningsnät av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar kommer anläggas inom Spjösvik. Spillvatten kommer sedan pumpas via sjöledning till det kommunala reningsverket i Lysekil. I motsatt riktning kommer dricksvatten kopplas via sjöledning från Lysekil till Spjösvik. Dagvattenledningar kommer också anläggas inom området.

I samband med utbyggnaden av VA kommer nya gator att byggas och befintliga vägar upprustas. Gatubelysning kommer byggas ut inom området.

Med kommunalt verksamhetsområde menas ett geografiskt område där VA-huvudmannen är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Kommunalt VA – Spjösvik Del 2

2021-06-04

Vid kommunfullmäktige 2020-12-16 beslutades att två områden i direkt anslutning till detaljplanen i Spjösvik ska införlivas i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. De två områdena är markerade med rött i nedan karta.

Ett digitalt informationsmöte hölls den 20 maj 2021, länk till presentationen finns här.Powerpoint

Vad kommer hända?

Ett ledningsnät av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar kommer anläggas inom områdena. Spillvatten kommer sedan pumpas via Spjösvik innan en sjöledning transporterar spillvattnet det kommunala reningsverket i Lysekil. I motsatt riktning kommer dricksvatten kopplas via sjöledning från Lysekil till Spjösvik. Dagvattenledningar kommer också anläggas inom området.

Med kommunalt verksamhetsområde menas ett geografiskt område där VA-huvudmannen är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Tidplan

Tidplanen är preliminär, det finns många saker som kan påverka tidplanen, till exempel ledningsrätter, geoteknik, marktillstånd och så vidare.

2021

Projektering av VA-ledningar inleds.

2022

Arbetet planeras att färdigställas.

 

Generell process mellan LEVA och kommunen vid handläggning av planärenden:

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige de fastigheter som bör införlivas i verksamhetsområde för allmänt VA. Vid eventuellt beslut av kommunfullmäktige om införlivande i
verksamhetsområde för VA åläggs LEVA att ansvara för utbyggnad. Eventuella frågor angående ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata.