Kommunalt VA – Spjösvik

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det bli kommunalt vatten och avlopp i Spjösvik. Fastigheter inom det beslutade området kommer bli berörda.

Vad kommer hända?

Ett ledningsnät av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar kommer anläggas inom Spjösvik. Spillvatten kommer sedan pumpas via sjöledning till det kommunala reningsverket i Lysekil. I motsatt riktning kommer dricksvatten kopplas via sjöledning från Lysekil till Spjösvik. Dagvattenledningar kommer också anläggas inom området.

I samband med utbyggnaden av VA kommer nya gator att byggas och befintliga vägar upprustas. Gatubelysning kommer byggas ut inom området.

Med kommunalt verksamhetsområde menas ett geografiskt område där VA-huvudmannen är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.

Kommunalt VA – Spjösvik Del 1

Tidplan

Tidplanen är preliminär, det finns många saker som kan påverka tidplanen, till exempel ledningsrätter, geoteknik, marktillstånd och så vidare.

2019

Projektering av VA-ledningar och gator kommer slutföras. Under årsskiftet 2019-2020 kommer entreprenör upphandlas.

2020

Under året kommer vi påbörja schaktarbeten med att gräva ner kommunalt VA.

2021

Arbetet fortgår och färdigställs under 2022.

Aktuellt

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev för att enkelt få reda på uppdateringar?

Anmäl dig till va@levailysekil.se och skriv nyhetsbrev Spjösvik i ämnesraden så skickar vi ett mail när vi har ny information.

2021-07-09

Markarbetena kommer från och med 2021-07-12 pausas för sommarsemester och arbetena kommer att återupptas 2021-08-09 igen för att färdigställas under hösten 2021.
Vid eventuella frågor under denna period vänligen kontakta LEVA:s projektledare Andreas Bäckström på telefon 070 23 20 266.

Trevlig Sommar!

 

2021-04-19

Presentationen från det digitala informationsmötet 2021-04-08 finns här!Powerpoint

2021-03-26

Under årets första tre månader har arbeten pågått med nyanläggning på Spjösviksvägen i öster där vi nu är i slutänden på denna sträcka. Rallvägens södra del upp till kommande pumphus är till större delen klar och arbetet fortsätter nu med schaktning norröver längs med Rallvägen. Ledningarna över det öppna fältet i centrala delen av Spjösvik är även färdigställda och Trafikverkets väg i öster upp mot Spjösviksvägen har korsats med tillfällig omläggning av trafiken som följd.
Inom kort kommer de norra delarna att påbörjas och tidplanen ligger fast enligt tidigare.
Ett digitalt infomöte kommer att hållas efter påsk och berörda kommer att få inbjudan via brev. På mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor kring projektet, anslutningsavgifter etc.

2020-11-10

Under november/december kommer arbeten att påbörjas på Lottens Väg i den nordvästra delen av området.
Efter årsskiftet kommer även arbeten inledas på Spjösviksvägen i den östra delen av området.

2020-06-23

Upphandlingen är nu färdig och Markbygg är utsedd entreprenör för VA-utbyggnaden i Spjösvik. Markbygg kommer etablera personalbodar och material vid infarten till Norra Grundsund under vecka 27 och 28 kommer sedan att påbörja VA-saneringen i Norra Grundsund under v 32.

VA-utbyggnaden i Spjösvik kommer att inledas under slutet av 2020.

LEVA har sen tidigare planerat att genomföra ett informationsmöte när entreprenör är utsedd, men på grund av rådande omständigheter kommer kommunikationen ske via brevutskick och denna hemsida.

Detaljera tidplan kommer att kommuniceras under hösten. Markbygg kommer även att anslå information i anslutning till deras personalbodar när projektet inletts.


2020-05-06

Upphandlingen har av olika anledningar blivit utdragen men en entreprenör skall vara utsedd under maj månad. Arbetena i Spjösvik skall vara färdigställda 2021-09-21. Mer info kommer inom kort.

2019-10-20

Info om förbesiktningar skickades till berörda fastighetsägare.

I samband med utbyggnaden av kommunala VA-ledningar i Spjösvik kommer fastigheter i ledningarnas närområde att besiktas.

LEVA i Lysekil AB har anlitat Metron, en oberoende besiktningsfirma, för att utföra uppdraget.

Arbetet kommer att utföras under november och december 2019. Metron kommer inom kort kontakta fastighetsägare för bokning av besiktningstid

2019-06-28

Ett informationsbrev med uppdatering om tidplan och kort information om hur skälva inkopplingen av fastigheter sker skickades till alla fastighetsägare. Se informationen här.

2019-05-07 Projektering

Projektering av projektet fortsätter. Byggstarten är försenad och beräknas starta februari/mars 2020. Detta innebär att slutbesiktningen blir framflyttad motsvarande tid.

2018-11-29 Trädfällning

I samband med pågående projekteringsarbete ämnar LEVA i Lysekil AB att genomföra trädfällning och röjningsarbete inom kommunalt ägd mark i västra delen av Spjösvikområdet.

Avsikten med arbetet är att kunna genomföra erforderliga mätningsarbeten inför den planerade gatu- och VA-utbyggnaden.

Arbetet planeras ske under första delen av december 2018.

2018-10-25 Informationsmöte

InformationsbroschyrPDF

På Kommunstyrelsens begäran, Ref. DNR LKS 2017-607, föreslås att kommunfullmäktige ska ta beslut om att området Spjösvik införlivas i verksamhetsområde för VA.


2017-10-19 Kommunfullmäktiges beslut!

Kommunfullmäktige beslutar att Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ger Leva i Lysekil AB i uppdrag att genomföra utbyggnaden.

Protokoll från Kommunfullmäktige 2017-10-19PDF

Med anledning av detta har LEVA påbörjat ett förstudie för
hur anläggningen skulle kunna utformas på bästa sätt.

Generell process mellan LEVA och kommunen vid handläggning av planärenden:

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige de fastigheter som bör införlivas i verksamhetsområde för allmänt VA. Vid eventuellt beslut av kommunfullmäktige om införlivande i
verksamhetsområde för VA åläggs LEVA att ansvara för utbyggnad. Eventuella frågor angående ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadsförvaltningen/Mark och Gata.