Avloppsvattnets väg

LEVA har tre reningsverk där vi årligen tar hand om och renar drygt tre miljoner kubikmeter avloppsvatten innan det leds ut i havet. Vår mängd avloppsvatten är således betydligt större än den mängd dricksvatten som produceras i vattenverket. Det beror på att avloppsvattnet inte bara består av hushållens spillvatten, utan också av regn- och smältvatten (så kallat dagvatten).

Vårt största reningsverk är Långevik som tar hand om centrala delen av kommunen. På Skaftö har vi Stockevik reningsverk, medan Brastad med omnejd servas av Loddebo reningsverk.

Första steget i reningsverket är en mekanisk rening, där ett rensgaller stoppar större skräp. Vi ser också till att göra vattnet fritt från den sand som drivits med från gator och betongrör. Därefter sker en försedimentering för att få bort slam.

Nu är vattnet redo för den biologiska reningen. Här använder vi oss av stora biobäddar där det växer en bakteriekultur som äter upp biologiska material i vattnet. Här renas vattnet också från kväve i två steg. Sedan återstår att tillsätta en fällningskemikalie för att bilda flockar i vattnet som sedan avlägsnas som kemslam.

Nu är vattnet renat och kan rinna vidare ut i havet via en utloppstub.

För slammet återstår däremot några steg – bestående av förtjockning, rötning och avvattning – innan vi har ett färdigt torrslam som kan användas som täckmaterial för deponier.