Dricksvattnets väg

Lysekils dricksvatten hämtar vi från Kärnsjöns ytvattentäkt, i Munkedals kommun. Härifrån pumpas råvattnet upp i en reservoar och rinner sedan med självfall i en ledning hela vägen till Bua vattenverk.

Det är i Bua vattenverk som råvattnet renas i flera steg för att slutligen bli dricksvatten. Varje dygn passerar 4 700 kubikmeter vatten genom vårt vattenverk.

Här låter vi vattnet först passera en mikrosil för att ta bort större partiklar. Sedan tillsätts en fällningskemikalie för att bilda flockar innan vattnet leds genom ett floofilter. Dessa klumpar ihop sig och lyfts upp av luftbubblor. Samtidigt sitter det ett sandfilter i botten av bassängen där övriga flockar fastnar. Det renade vattnet silas ut genom sanden, medan flotationsslammet leds iväg som avlopp.

Men innan vattnet är klart att nyttjas återstår fortfarande några moment. Ett viktigt steg är att rena vattnet med UV-ljus. Det är en relativt ny investering LEVA har gjort, då det visat sig att UV-ljus är effektivt mot parasiter. Det här minimerar risken att drabbas av liknande problem med sitt dricksvatten som en del andra kommuner gjort på senare år.

Därefter tillsätts klor, också i syfte att få bort virus och bakterier, samt kalk för att pH-justera vattnet (till pH-värde 8).

Därefter är vattnet redo att pumpas ut i ledningsnätet och via våra vattentorn ut till de 11 200 personer som får sitt vatten levererat från LEVA.