Vattenskyddsområde Kärnsjön

Det vatten som vi renar och gör till dricksvatten är hämtat från Kärnsjöns ytvattentäkt, som är klassat som ett vattenskyddsområde.

Inom ett vattenskyddsområde finns det föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet att göra i området. Bestämmelserna är till för att skydda vattentäkten så att den fortsatt ska kunna ge vatten med bra kvalitet.

Genom att arbeta aktivt med vattenskyddsområdet och andra skyddsåtgärder säkerställer LEVA, tillsammans med alla som bor och verkar i skyddsområdet, att Kärnsjön går att använda som vattentäkt i flera generationer framåt.

För dig som bor inom vattenskyddsområdet handlar det om att du måste vara extra försiktig med sånt som kan förorena vattentäkten. Kontrollera noga vad som är otillåtet, och vad som kan kräva tillstånd från myndighet.

Beslutet om att göra Kärnsjöns ytvattentäkt till vattenskyddsområde fattades av länsstyrelsen i Västra Götaland 2012-11-07 med stöd av 7 kap. 21 och 25 §§ miljöbalken.