Frågor & Svar

​Vad är vindkraft och hur länge har den funnits?

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så mycket att bra landbaserade projekt ger billigare el än andra elproducerande anläggningar, förutom vattenkraft och sopförbränning. För de senare är dock utbyggnadspotentialen mycket liten. Kostnaden för vindkraft förväntas sjunka ytterligare och vindkraften kan därmed på sikt klara sig utan stödsystem

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa.

Att utnyttja vinden är en gammal konst och redan för 3 000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. Under 1200-talet blev väderkvarnarna allt vanligare i Europa och vinden blev en av de viktigaste energikällorna och fortsatte vara det ända fram till 1800-talets slut. Vid förra sekelskiftet fanns det cirka 2 000 väderkvarnar bara på Öland.

Varför står vindkraftverken still ibland?

Först och främst måste vindstyrkan vara mellan 4 och 25 meter per sekund för att verken ska vara igång och producera el. Över 25 meter per sekund stängs de av för att undvika tuffa påfrestningar. Ibland kan också oregelbunden och byig vind göra att vindkraftverken stannar när de har svårt att ställa in sig. Då får de startas om manuellt.

Hur stor del av tiden producerar vindkraftverken el?

Ett vindkraftverk levererar el under omkring 90 procent av årets alla timmar. Produktionen är som störst när den behövs som bäst, det vill säga på hösten och vintern.

Hur låg tid tar det för ett vindkraftverk att producera lika mycket energi som gått åt vid tillverkningen?

Det tar 8 månader för ett vindkraftverk att producera lika mycket energi som det har gått åt för att tillverka det, enligt Svensk Vindenergi. Den totala energin som går åt för att bygga, driva och avveckla ett vindkraftverk motsvarar bara knappt tre procent av vindkraftverkets totala elproduktion.

Hur stor andel av vår elförsörjning står vindkraften för?

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen.

År 2015, som var ovanligt blåsigt, producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh el vilket är cirka 12 procent av vår elanvändning. Vid ingången av år 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk med en installerad effekt på 6029 MW.
KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR