När du ska gräva

Innan du börjar med grävning, pålning och borrning mm, glöm inte att beställa ledningsutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd ledning kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning! Se även vad som gäller för respektive verksamhet nedan.

Vi anvisar gratis LEVAs elkablar, fjärrvärmerör och VA-ledningar. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning när du vill ha den måste beställningen vara oss tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din beställning om utsättning)

Anmälan om skador/vattenläcka mm skall ske omgående på telefon 0523-66 78 22

Elnät:

Risker:

Skadad kabel får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara. Området ska spärras av och bevakas tills dess att LEVA kommit till platsen.

Förläggningsdjup:

Elkablar ligger normalt på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser avseende djupet. Därför måste du alltid vara försiktig när du gräver i närheten av ledningarna.

Maskinschakt:

Maskinschakt får inte ske närmare korsande kablar, belysningsstolpar, ledningsstolpar, stag eller kabelskåp än 1 meter. Om korsande kablar frilagts genom handschaktning får maskinschakt ske 0,5 meter från frilagd kabel.

Vid schaktning parallellt med kabelstråk får maskinschakt inte ske närmare än 1 meter från befintlig kabel. Om kabeln frilagts genom handschaktning får maskinschaktning ske intill 0,5 meter från frilagd kabel. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av kablar, skyddsinklädning mm anvisas av LEVA.

Längre avstånd än 1m för maskinschakt kan vara aktuellt i vissa fall, detta meddelas i så fall vid kabelutsättningen.

Friläggning/ Flytt av kabel:

Friläggning av kabel skall alltid ske med handschakt.

Om kabel behöver flyttas skall alltid LEVA kontaktas på 0523-66 78 00,dagtid. Elkablar får aldrig flyttas eller böjas innan behörig personal från LEVA är på plats. Eventuellt måste kabeln göras spänningslös. Om och när det går att flytta eller böja kabeln avgör LEVA.