Affärsidé & vision

Affärsidé

LEVA i Lysekil tillhandahåller affärsmässig samhällsnytta i form av VA, el, fjärrvärme, vindkraft samt skötsel av gator och parker.

Dessa nyttigheter bedrivs kostnads - och resurseffektivt samt håller god kvalitet, hög leveranssäkerhet och utmärkt servicegrad

Vision

LEVA för framtid och utveckling mot ett tryggt och hållbart samhälle med kunden i fokus

Med trygg menar vi: att möta kundernas och ägarnas krav på kvalité och hög leveranssäkerhet till en prisvärd nivå. Våra tjänster är grunden till att samhället fungerar och skall vara tillgängliga när våra kunder avser nyttja dom.

Med hållbart menar vi: ett samhälle där både ekonomisk tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö. I allt vi gör, ser vi till den långsiktiga samhällsnyttan så att du, jag och kommande generationer får samma eller bättre möjligheter.

Kärnvärden

Följande kärnvärden har tagits fram gemensamt av all personal och är en naturlig del i vårt dagliga arbete och vägleder oss i allt vi gör. Med en viss formulering kan vi också bilda ordet ETT vilket gör det lättare för alla att påminna sig om dess innehåll:

Engagemang

Alla skapar vi gemensamt bolagets utveckling och vår egen framtid genom att bidra med vår egen drivkraft, nyfikenhet och energi.

Vi kommer med nya idéer och ser möjligheter i allt vi gör.

Vi har intresset, viljan, tar ansvar och känner oss involverade, vilket skapar arbetsglädje.! Vi har ett stakt fokus på att uppnå våra mål, samtidigt som vi agerar utifrån våra kärnvärden

Tydlighet

För oss är det viktigt med tydlig och öppen kommunikation. Det innebär även en tydlig arbetsfördelning och förväntning både internt och externt gentemot kunder och samarbetspartners.

Vi har en tydlig röd tråd genom verksamheten, goda rutiner samt ordning och reda vilket gör verksamheten förutsägbar.

Vi vet vad som förväntas och om något är oklart, så frågar jag.

Tillsammans

Vi vill jobba tillsammans, dela erfarenheter och kompetens samt hjälpas åt för at vi alla skall komma vidare i vår personliga utveckling såväl som att bidra till bolagets framtida utveckling. Detta gäller internt såväl som tillsammans med kunder och andra samarbetspartner vilket skapar trygghet, gemenskap, laganda och framgång.

Vi har ett bra samarbete där vi alla kan ta stöd i varandra. Gemensamt löser vi uppgiften.

Inriktningsmål

Våra kunder och ägare är nöjda med bolaget och vi medverkar till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

Bolaget har en stark ekonomi, där verksamhet bedrivs på affärsmässig grund och präglas av enkelhet och effektivitet.

Samtliga verksamheter skall eftersträva att hålla en låg avgiftsnivå samt en hög leveranssäkerhet. Målet är att priserna på el, VA och fjärrvärme skall sammantaget ligga på en genomsnittsnivå i Sverige.

LEVAs verksamhet skall bedrivas med miljö- och resurseffektivitet så att bolagets miljöprofil ligger i framkant i branschen.

Vår arbetsmiljö och fokus på kompetensutveckling bidrar till att LEVA är en attraktiv arbetsgivare.

 

Miljöpolicy för LEVA i Lysekil

LEVA i Lysekil AB med dotterbolag ansvarar för elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme i Lysekils kommun samt entreprenadverksamhet med huvudsakliga uppdrag inom kommunen och kommunkoncernens bolag. Vi ansvarar också för driften av våra två vindkraftverk och säljer den egenproducerade elen till kunder i vårt närområde.

Tillsammans ska vi minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika uppdrag att driva verksamhet till nytta för medborgarna. Vi ska skapa ett hållbart samhälle där både ekonomisk tillväxt och social välfärd förenas med en god miljö. I allt vi gör, ser vi till den långsiktiga samhällsnyttan så att du, jag och kommande generationer får samma eller bättre möjligheter.

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att;

  • Företagets personal verkar under eget ansvar för att beakta och tillämpa ett miljömedvetet arbetssätt.
  • Fortlöpande utveckla vår kunskap och vårt engagemang kring miljöarbetet med hjälp av utbildningar och tydlig kommunikation.
  • Verka för att höja kunskapen om vår verksamhet hos barn och ungdomar genom utbildning i skolor och genom att ta emot studiebesök.
  • Se miljöarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete där lagar och krav som berör vår verksamhet uppfylls.
  • Minska användningen av fossila bränslen för transporter och successivt ersätta fordonsflottan med miljöklassade bilar.
  • Minska företagets energiförbrukning via löpande översyn av våra anläggningar och på så sätt hitta mer miljövänliga lösningar.
  • Stimulera en utökning av förnyelsebar energiproduktion.
  • Återvinna och sopsortera så långt det är möjligt, liksom se till att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vid upphandling och avrop ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer för att minska deras miljöpåverkan.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Utifrån vår miljöpolicy och miljökartläggning identifieras årligen, i samband affärs- och verksamhetsplanearbetet, våra miljömål och tillhörande miljöplan.