När du ska gräva

Innan du börjar med grävning, pålning och borrning mm, glöm inte att beställa ledningsutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd ledning kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning! Se även vad som gäller för respektive verksamhet nedan.

Vi anvisar gratis LEVAs elkablar, fjärrvärmerör och VA-ledningar. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning när du vill ha den måste beställningen vara oss tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din beställning om utsättning)

Anmälan om skador/vattenläcka mm skall ske omgående på telefon 0523-66 78 22

VA:

Allmänt:

Du som skall göra markarbeten har alltid ansvar att kontrollera så att det inte finns ledningar marken där du skall gräva, trycka eller borra. Detta för att undvika en vattenläcka eller liknande.

Risker:

Trycksatta ledningar : Uppkommen skada vid grävning, tryckning eller borrning kan orsaka stora vatten/avlopps läckor och brist på vatten kontaminering mm.

Förläggning djup:

VA-ledningar ligger på ett djup av 0,5m – 5,0m. Det kan förekomma lokal avvikelse. Du måste alltid vara försiktig när du gräver eller utför tryckning borrning i närheten av ledningarna

Maskinschakt:

Maskinschakt, tryckning eller borrning får inte ske närmare ytterkant ledning än 1.5 meter. Om ledningen frilagts genom handschaktning får maskinschakt ske intill 0.5m från ledningarna

Parallellschakt:

När parallellschakt grävs längs VA-ledningar mer än 2 meter finns risk för att ledningarna kollapsar. Kontakta alltid LEVA på 0523-66 78 00 när ni schaktar trycker eller
borrar i närheten av ledningarna.