Vårt vatten & avlopp

Varje dygn renar LEVA 4 700 kubikmeter vatten i vårt vattenverk – eller 4,7 miljoner liter om man så vill. Det är vad som behövs för att förse Lysekil med dricksvatten.

Vi hämtar råvattnet från Kärnjöns vattentäkt, renar det i Bua vattenverk och transporterar det sedan i vårt många mil långa ledningsnät fram till kökskranen i din bostad.

Det här är en mycket noggrann process. Varje vecka tar LEVA prover i vattenverket och ledningsnätet för att säkerställa att vattnet håller den goda kvalité vi vill. Vi har nyligen också investerat i UV-ljus som en del i vår reningsprocess, för att ytterligare höja kvaliteten och tryggheten i vår vattenrening.

Självklart följer också LEVA de direktiv och riktlinjer som Livsmedelsverket sätter upp för dricksvatten i Sverige.

På omvänt sätt tar vi sedan hand om ditt avloppsvatten i något av våra tre reningsverk innan vi lämnar tillbaka vattnet till havet. Här hjälper det oss mycket om vi alla undviker att slänga skräp i toaletten. Håller vi oss enbart till avföring och toapapper i toaletten blir reningsprocessen så mycket enklare!

För att transportera vårt vatten och avlopp har vi ett flera mil långt rörnät. I Lysekil, precis som i alla andra kommuner, har ledningarna många år på nacken och med det följer en ökad risk att de läcker och går sönder. Men just därför jobbar LEVA kontinuerligt med att underhålla och uppgradera ledningsnätet. Varje år görs fyra VA-saneringsprojekt där gamla uttjänta ledningar byts ut mot nya.

Där vi har möjlighet passar vi dessutom på att separera hushållens spillvatten från dagvatten (regn- och smältvatten) om det inte redan är gjort. Det görs genom att VA-nätet kompletteras med en separat ledning för att leda bort dagvattnet.

Vårt rörnät

  • 3,5 mil råvattenledningar
  • 19 mil dricksvattenledningar
  • 15 mil spillvattenledningar
  • 7 mil dagvattenledningar
  • 1 mil kombinerade avloppsvattenledningar
  • På ledningarna finns dessutom ett stort antal ventiler, luftare, spolposter, brandposter med mera.